پکیج صنعتی

پکیج ایستگاه پمپاژ چولهول شهرستان پلدختر

  • کارفرما: کارفرما سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
  • مشاور طرح: مشاور طرح شرکت مهندسین مشاور آبسو
Details

این طرح با هدف تامین بلندمدت و پایدار آب شرب و صنعت شهرهای پلدختر و معمولان و روستاهای پرجمعیت منطقه، تامین حق ابه های کشاورزی، موتور تلمبه ها و ایستگاه های پمپاژ پایین دست اجرا گردید. پکیج ایستگاه پمپاژ با قرار گرفتن در منطقه چولهول، موجب دستیابی به اهداف پروژه شد.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه