پکیج صنعتی

پکیج ایستگاه پمپاژ شماره1(PS1) ایوشان

  • کارفرما: کارفرما شرکت آب منطقه ای لرستان
  • مشاور طرح: مشاور طرح شرکت مشاور یکم
Details

هدف از اجرای سد ایوشان آبیاری 3000 هکتار از اراضی زیر دست بود که برای دستیابی به اهداف طرح استفاده از روش ایستگاه پمپاژ به عنوان نقطه آغاز فرآیند پمپاژ آب پیشنهاد و مورد استفاده قرار گرفت.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه