پکیج ایستگاه پمپاژ سامان

  • کارفرما: کارفرما شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری
  • مدیرطرح: مدیرطرح شرکت مهندسی مشاور تهران سحاب
  • مشاور: مشاور شرکت مهندسی مشاور ری آب
Details

پکیج ایستگاه پمپاژ سامان، آب را از خروجی تصفیه خانه سامان تحویل گرفته و به خط انتقال آب
سامان پمپاژ می نماید.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه