پروژه ها

سال اجرا هد (m) دبی (lit/s) تعداد عنوان پروژه ردیف
92 70 15 1 اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ آب منطقه 4 تهران 1
93 30 250 1 دستگاه پکیج ایستگاه پمپاژ میدان شهدای گمنام بهشت زهرا(س) 2
95 30 250 پکیج ایستگاه پمپاژ حرم مطهر اماه(ره) 3
94 67 32 1  پکیج ایستگاه پمپاژ بلوک 1 شبکه آبیاری تحت فشار پایاب سد تاجیار سراب روستای شیره جین 4
96 32 283 1  پکیج ایستگاه پمپاژ کشاورز ملارد 5
95 67 132 1 پکیج ایستگاه پمپاژ بلوک 2 شبکه آبیاری تحت فشار پایاب سد تاجیار سراب روستای شیره جین 6
95 100 130 1 پکیج ایستگاه پمپاژ بلوک 5 شبکه آبیاری تحت فشار پایاب سد تاجیار سراب روستای شیره جین 7
94 3 10 1 تامین آب شرب روستای مهماندار شهرستان ملکان 8
94 25،45،46،55 75،75،75،75 4 پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری تحت فشار بنک آباد و هوشمند سازی ایستگاه پمپاژ اولیه 9
96 283 180 1 ایستگاه پمپاژ ملیون شهرستان پل دختر 10
95 81، 18، 102، 33 386،157،324،217 4 ایستگاههای پمپاژ طرح شبکه آبیاری تحت فشار اراضی تعاونی تولید روستایی قزل سنبل شهرستان بیله سوار اردبیل 11
95 50 13 1 پکیج پمپاژ مخزن زیست محیطی در سطح منطقه 21 تهران 12
95 45 120 1 پکیج ایستگاه پمپاژ پروژه آبیاری تحت فشار تجمیعی اراضی باغی روستای مبارک آباد شهرستان ارومیه 13
96 60 76*3 1 پکیج ایستگاه پمپاژ پروژه شبکه آبیاری تحت فشار تجمیعی اراضی آبخور نهر خان ارخی روستای بالو شهرستان ارومیه 14
95 28 311 1 پکیج ایستگاه پمپاژ طرح آبیاری اراضی روستای خاتونبان 15
95 28 311 1 پکیج ایستگاه پمپاژ طرح آبیاری اراضی روستای خاتونبان 16
96 102،180،115 175،75،175 1 پکیج ایستگاه پمپاژ طرح آبیاری اراضی روستای همیانه شهرستان درود 17
96 65 100 1 پکیج ایستگاه پمپاژ روستای کرد کندی 18
96 46،73،45 35 3 پکیج ایستگاه پمپاژ باغی طرح شبکه آبیاری و تحت فشار دشت برتش چاه های 1 و 3 و 12 19
96 44،53،49 35 3 پکیج ایستگاه پمپاژ باغی طرح شبکه آبیاری وتحت فشار دشت برتش چاه های  9و 10 و 11 20
96 45،73 35 2 پکیج ایستگاه پمپاژ باغی طرح شبکه آبیاری تحت فشار دشت برتش چاه های 2و4 21
96 52،42 35 2 پکیج ایستگاه پمپاژ باغی طرح شبکه آبیاری تحت فشار دشت برتش چاه های  15 و 16 22
96 62،59،43،56 35 4 پکیج ایستگاه پمپاژ باغی طرح شبکه آبیاری تحت فشار دشت برتش چاه های 5 و 6 و 7 و 8 23
96 60،60 85،170 1 پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری چفته )مامیشان( سرپل ذهاب 24
96 55 240 1 پکیج ایستگاه پمپاژ شماره 3 پروژه شبکه های آبیاری و زهکشی زاکرس -ناحیه عمرانی 1 25
96 45،25 20،60 1 پکیج ایستگاه پمپاژ پایانه مرزی چذابه -طرح آبرسانی غدیر 26
96 30 1000 1 پکیج ایستگاه پمپاژ انتقال پساب از ایستگاه خین عرب به تصفیه خانه پرکند آباد 27
96 90 102 1 پکیج ایستگاه پمپاژ آبرسانی منطقه تفریحی طرقبه شاندیز 28
98 138 135 1 پکیج ایستگاه پمپاژ آبرسانی داراب 29
99 30 20 1 پکیج ایستگاه پمپاژ بلورد 29