پکیج صنعتی

پکیج ایستگاه پمپاژ اصلی پادار

  • کارفرما: کارفرما شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
  • مشاور طرح: مشاور طرح مهندسین مشاور آذر بند ساز اردبیل
Details

استفاده از فناوری و هوشمند سازی، رویکرد جدید شرکت ملی کشت و صنعت در بهره برداری از اراضی تحت طرح توسعه بود که این هدف با استفاده از پکیج ایستگاه پمپاژ هوشمند تحقق یافت.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه